Katalog firm

WYSZUKAJ FIRMĘ
W TWOJEJ OKOLICY

Regulamin

& 1
DEFINICJE

 • Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami, które się do niego odwołują
 • Klient- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub podmiot, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, który poprzez akceptuję Regulaminu oraz Rejestrację uzyskał dostęp do usług oferowanych przez Serwis poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto;
 • Serwis - serwis internetowy - działający pod adresem internetowym http://portalpogrzebowy.pl, umożliwiający Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą serwisu i złożenie zamówienia na wykonanie wybranej przez siebie Usługi świadczonej drogą elektroniczną
 • Login - prywatna i rzeczywista nazwa Klienta w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta;
 • Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Klient oraz użytkownik portalpogrzebowy.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie oraz zleca wykonanie Usługi Usługodawcy
 • Rejestracja - proces uzyskiwania indywidualnego dostępu do Konta.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę usług
 • Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu w celach informacyjnych
 • Umowa – zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr. 144, poz. 1204 z późn. zm).
 • Cennik – aktualny cennik usług świadczonych przez portal pogrzebowy.pl na rzecz Klientów, umieszczony pod adresem http://portalpogrzebowy.pl. Cennik może być w każdym momencie i z każdego powodu zmieniony przez portal pogrzebowy.pl. O zmianie Cennika portal pogrzebowy.pl poinformuje na wyżej wskazanej stronie http://portalpogrzebowy.pl

& 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.portalpogrzebowy.pl Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu internetowego;
  b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach serwisu Internetowego.
 4. W celu korzystania z serwisu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa portal pogrzebowy.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.portalpogrzebowy.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

& 3
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2.  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. W celu założenia Konta oraz korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie dowolnej aktywnej poczty e-mail.
 5. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne.
 6. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Klientów wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty
 7. Użytkownik dokonuje Rejestracji w Serwisie poprzez wybranie nazwy Konta (loginu) oraz hasła dostępu, a następnie poprzez podanie swoich danych osobowych niezbędnych w celu korzystania z Serwisu oraz zamawiania i wykonywania usług możliwych do zamówienia za pośrednictwem Serwisu.
 8. portal pogrzebowy.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów serwisu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się za pośrednictwem serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów serwisu internetowego
  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez portal pogrzebowy.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię portalpogrzebowy.pl.
 9. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z serwisu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody portal pogrzebowy.pl.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu usługami, Serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 11. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania z serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania z serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla portal pogrzebowy.pl
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 12. Użytkownik, przeglądający treści zawarte na stronach serwisu  ma możliwość ich wydrukowania tylko i wyłącznie na użytek własny.
 13. Logotypy, zdjęcia oraz opisy są własnością poszczególnych klientów i nie mogą być użyte do celów komercyjnych.
 14. Akceptacja Regulaminu przez Klienta lub Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
  c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  e) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
  f) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów,
  g) wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
 15. W przypadku stwierdzenia łamania przez Klienta lub Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
 16. Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika lub Klienta oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
 17. Udostępniając zdjęcie/film itp. w Serwisie, Użytkownik lub Klient oświadcza, iż:
  a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich
 18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników lub Klientów, a także wobec osób trzecich. Tym samym Użytkownicy lub Klienci wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.
  9. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu.
 20. Użytkownik lub Klient ma możliwość zmiany lub usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta.
 21. Użytkownikowi niedozwolone jest :
  a) używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
  b) obrażanie innych osób,
  c) umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
  d) łamanie ogólnie przyjętych zasad etykiety,
  e) wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów,
 22. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć i filmów.
 23.  W przypadku umieszczenia na Koncie treści nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, a nadto takich do których Klient lub Użytkownik nie posiada praw autorskich lub wyłącznych praw przemysłowych, portal pogrzebowy.pl ma prawo do usunięcia przesłanych treści, a także uprawiony jest do usunięcia Konta Klienta lub Użytkownika
 24. portalpogrzebowy.pl zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć, linków, wpisów umieszczonych przez Klienta lub Użytkownika w serwisie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem oraz odmowy umieszczania takich informacji na profilu Klienta lub Użytkownika.

& 4
PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego należy wejść na stronę internetową www.portalpogrzebowy.pl, dokonać wyboru usługi, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 3. Po podaniu przez Klienta korzystającego z serwisu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług
  c) wybranej metody płatności,
 4. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 5. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z portalpogrzebowy.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Umowa może zostać zawarta na okres abonamentowy wynoszący odpowiednio:                  
  a) 3 miesiące;
  b) 12 miesięcy;
  c) 24 miesięcy; 
 9. Za usługi będące przedmiotem niniejszej umowy Klient zapłaci z góry portalpogrzebowy.pl opłatę abonamentową w wysokości określonej, w cenniku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Portalpogrzebowy.pl przystąpi do wykonywania usługi do 3 dni po zaksięgowaniu płatności za wybrany pakiet na jej rachunku bankowym. 
5. Kupujący może dokonać płatności poprzez przelew bankowy lub płatność on – line w systemie dotpay. 

&5
USŁUGI

portal pogrzebowy.pl świadczy swoje usługi w następujących Pakietach:

 • a) Pakiet Standard
 • b) Pakiet Premium,
 • c) Pakiet Ekskluzywny
 • d) Lider branży

& 6
CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Klienta  po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę.
 2. Ceny usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki)
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) przelewem na numer konta bankowego
  b) płatnością w systemie dotpay,
  c) zapłata kartą płatniczą 
 4. System opłat w serwisie oparty jest o 3, 6 i 12 miesięczny abonament za publikację Wpisów.
 5. portalpogrzebowy.pl może przyznać Klientom bezpłatny okres publikacji Wpisu w serwisie.
 6. Jeśli Klient  wniesie opłatę przed upłynięciem okresu usługi to okres kolejnej usługi  liczony jest od daty wygaśnięcia obowiązującej usługi.
 7. Wniesienie opłaty za usługę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.
 8. Ceny brutto oferowanych usług:

& 7
REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. portalpogrzebowy.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić portalpogrzebowy.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu Klient może zgłaszać mailowo pod adres info@portalpogrzebowy.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu.
 5. portal pogrzebowy.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. Portalpogrzebowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Klientów, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Klientów.
 7. portal pogrzebowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Klientów lub Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Klienci i Użytkownicy zostaną uprzednio zawiadomieni komunikatem umieszonym na stronach Serwisu
 8. portalpogrzebowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Klientów. Spółka zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów przesyłanych do publikacji przez Klientów. 4. Spółka nie dokonuje bieżącej weryfikacji prawdziwości i zgodności z prawem oraz Regulaminem treści przesyłanych przez Klientów.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników( Komentarze itd.). Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Użytkowników.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć/filmów lub osobistego wizerunku tych Użytkowników. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

& 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy portal pogrzebowy.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy portal pogrzebowy.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę portal pogrzebowy.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • portalpogrzebowy.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.  
 • W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, portal pogrzebowy.pl poinformuje o tym niezwłocznie Klientów i Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.